Crazy!Ilkinji üç çärýekdäki girdeji geçen ýylkydan ýokary boldy we “Evergreen Marine” -nyň ýyllyk baýragy aýlyk hakynyň 60 essesine garşy çykdy.

Taýwan metbugatynyň kompaniýamyzyň beren iň soňky habaryna görä, geçen ýyl aýlyk aýlygyndan 40 esse köp mukdarda bonus berilenden soň, şu ýylyň ilkinji üç çärýeginiň girdejisi geçen ýylyň tutuş girdejisinden ep-esli ýokarydy.“Evergreen Marine” -yň bu ýylky ýyllyk baýragy, aýlyk hakynyň 60 essesine garşy çykyp, geçen ýyl rekord goýup biler!

Bir gezek açylan hemişe gök öwüsýän bonus, pudak gönüden-göni däli diýilýär !!

Taýwan metbugatynyň habaryna görä, “Evergreen Shipping” deňiz pudagy Lianzhuangyň “ýylyň ahyrky şasy” bolmagyna garaşylýar!Puluň mukdary pudagyň hyýalyna garşy çykar!

“Eva Shipping”, geçen ýyl gazanan 239 milliard dollaryndan (54,2 milliard ýuan) öňe geçip, şu ýyl 300 milliard dollardan gowrak (68,1 milliard ýuan) girdeji gazandy we bu ýyl näçe bonus tölejekdigi baradaky aladalary döretdi.Bu pudak eýýäm 60 aýyň ajaýyp sany hakda gürleşýär.“Evergreen Marine” geçen ýyl 40 aýlyk rekordyny täzelär.

“Evergreen Ocean Year end Award Challenge” aýlyk aýlygy 60 esse

Geçen ýylyň ahyrynda “Evergreen Marine” bir gezek aýlyk aýlygyndan 40 esse täsirli ýyllyk baýrak hödürledi.Evergreen işgärleriniň köpüsi "wrongalňyşmy?"Täze ýyl gününiň ilkinji säherinde, ýylyň ahyrky baýragynyň tassyklanan mukdaryny görenlerinde.60,000 Täze Taýwan dollarynyň (13,900 ýuana) esasy aýlygy esasynda derrew 2 milliondan gowrak Täze Taýwan dollary (takmynan 463,000 ýuan) gazandy."Wah, Hudaýym! Bu köp puly bir günde-de görmedim" muny suratlandyrmagyň iň gowy usuly däl.

Global ýük nyrhy şu ýyl tersine öwrülen hem bolsa, “Evergreen Marine” arzan bahaly gämi gurluşyk kuwwatyndan peýdalanyp, yzly-yzyna üç çärýekde 100 milliard ýuandan (NT $) gowrak girdeji gazandy.Üçünji çärýek hasabaty şu aýyň başynda çap edildi we ilkinji üç çärýekde toplanan salgytdan soň arassa girdeji 304,35 milliard ýuana ýetdi.Dördünji çärýekde ýük nyrhynyň peselmegi sebäpli ýene 100 milliard ýuany gazanyp bilmese-de, tutuş ýylyň täze belentlige ýetjekdigi şübhesiz.

Ippingük daşaýyş pudagy, geçen ýyl 40 aý, geçen ýylky girdejisinden has gowy bolsa, ýylyň ahyry geçen ýyldakydan erbet bolmaz diýip hasaplaýar, "60 aý mümkin däl, ähtimallyk gaty ýokary", Evergreen esasy Işgärleriň aýlyk aýlygy 50,000-den 60,000 ýuana, "bukjanyň" soňy sumkanyň içine 3 million ýuany, ähli pudaklara göriplik edip bolar.

Iň bagtly zat, “COVID-19” ýaýramagynyň öňüsyrasynda, 2019 we 2020-nji ýyllarda “Evergreen Shipping” -iň täze işgärleri 2020-nji ýylda 10 aý, 2021-nji ýylda 40 aý we 10 aýyň ortasynda alarlar. - ýyllyk diwidend.Şu ýyl ýylyň ahyrynda 60 aý alsalar, üç ýylda 120 aý alarlar."Üç ýyldan 10 ýyla çenli etmek" diňe bir söz däl, hakyky zat.

“Evergreen” şu ýyl yzly-yzyna üç çärýekde 100 milliard ýuana, ilkinji üç çärýekde jemlenen girdeji bolsa 339,4 milliard ýuana boldy.Ilkinji üç çärýekdäki EPS, üçünji çärýekdäki maliýe netijeleriniň çykmagy bilen 68,88 ýuana ýetdi.Bazar, “Evergreen” -iň işgärleriniň üstümizdäki ýyldakydan 20 aý köp bolan şu ýylyň ahyrynda 60 aýlyk bonus alyp biljekdigini begenç bilen hasaplady.

Paýdarlar tarapyndan gyzyklanýan nagt diwidend barada aýdylanda bolsa, her paý üçin 20 ýuandan köp tölemegine garaşylýar, bu bolsa geçen ýyl paýnamanyň 18 ýuanyndan has köp.Şeýle-de bolsa, “Evergreen” ýylyň ahyrky bonuslaryny we nagt diwidendleri hasaplamagyň entek irdigini we entek köp üýtgeýjiniň bardygyny aýtdy.

Adatça, pudakdaky çalt we gyssagly üýtgeşmeler sebäpli işgärler üçin şu ýylky ýyllyk baýragy 40 aý töweregi bolar diýlip garaşylýar.Şeýle-de bolsa, gutarnykly karar entek ýokary derejede kabul edilmeli.

Taýwan adasyndaky başga bir ýük daşaýan kompaniýa “Yangming Shipping” barada aýdylanda bolsa, geçen ýyl dürli atlar bilen, her ýylky bonusyň takmynan 32 aýy, “Eva Shipping” 60% arzanladyş derejesinden 50 aýa deňdir, eger şu ýyl Eva 60 aý bolsa, “Yangming Shipping” -iň umumy baýragynyň 40 aýa golaýy bar diýlip çaklanylýar.


Iş wagty: Noýabr-18-2022